bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Zamówienia publiczne, konkursy, oferty pracy \ Oferty pracy    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     
NABÓR PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO INFORMATYK/SPECJALISTA DO SPRAW GROMADZENIA DANYCH W OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁODZI

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi,
ul. Praussa 4, 94-203 Łódź

II. Wymiar czasu pracy: 1 etat

III. Rodzaj umowy: umowa o pracę

IV. Określenie stanowiska urzędniczego: informatyk/specjalista do spraw gromadzenia danych

V. Określenie wymagań niezbędnych
Osoba ubiegająca się o stanowisko informatyka/specjalisty do spraw gromadzenia danych powinna spełniać następujące niezbędne wymagania:

1. Wymagania formalne:
• posiada wykształcenie wyższe kierunkowe – ukończone lub w trakcie,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
• posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

2. Umiejętności:
• programowanie PHP, JavaScript, JQuery, Ajax, HTML5, CSS3, Smarty, SQL
• znajomość bazy danych MySQL, MSSQL
• administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
• znajomość sieci rozproszonych

3. Predyspozycje:
• komunikatywność,
• otwartość,
• odporność na stres,
• opanowanie,
• sumienność,
• odpowiedzialność,
• wysoka kultura osobista,
• gotowość na zmiany,
• umiejętność analizy i syntezy informacji,
• gotowość do ciągłego uczenia się.

4. Dyspozycyjność:
• gotowość do pracy w godzinach pozasłużbowych w określonych porach roku (np. podczas sesji egzaminacyjnej),
• gotowość do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez system egzaminacyjny dla pracowników OKE.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• przygotowanie i obsługa aplikacji internetowych stworzonych na potrzeby egzaminów,
• współpraca ze szkołami w zakresie gromadzenia danych,
• weryfikacja i wprowadzanie danych do bazy zdających,
• generowanie raportów z wprowadzonych danych,
• współpraca z innymi wydziałami OKE w Łodzi w sprawach związanych z organizacją egzaminu,

VII. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopia dokumentów potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska,
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
7) kserokopie świadectw pracy,
8) oryginał kwestionariusza osobowego,
9) oświadczenie o niekaralności,
10) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
12) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi – do dnia 24 lipca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do OKE w Łodzi po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.

IX. Inne informacje:
1. Wymagane dokumenty i oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem,
2. Planowana data zatrudnienia: 1 września 2018 r.,
3. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi niniejszym informuje, że:
• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, ul. Praussa 4, 94-203 Łódź.
• Z Inspektorem Ochrony Danych, mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@komisja.pl
• Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi prawne na rzecz administratora.
• Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
• Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Ogłoszenie w postaci pdf - do pobrania

Wytworzył: Dyr. Danuta Zakrzewska (2018-07-17)
Opublikował: Iwona Klimczak (2011-11-29 15:41:27)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2018-07-17 14:26:42)

 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer