bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Obszary działania \ Organizacja egzaminów - eksternistyczne    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ‎ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 542) egzaminy eksternistyczne zostały włączone do zewnętrznego systemu egzaminowania, ‎tzn. zadania przygotowania i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych zostały przekazane do Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej (CKE) i okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE).‎

Do egzaminów eksternistycznych mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i nie są uczniami szkół ani dziennych, ‎ani wieczorowych:‎
- z zakresu sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych może przystąpić osoba, która tej szkoły nie ‎ukończyła lub osoba, która ma świadectwo ukończenia klasy programowo niższej niż klasa VI ‎ośmioletniej szkoły podstawowej;‎
- z zakresu gimnazjum dla dorosłych może przystąpić osoba, która ma świadectwo ukończenia sześcioletniej ‎szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej albo ‎wpis w indeksie potwierdzający uzyskanie promocji do klasy VII lub VIII ośmioletniej szkoły podstawowej ‎dla dorosłych;‎
- z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może przystąpić osoba, która ma świadectwo ‎ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.‎

Zakres wymagań egzaminacyjnych wyznaczają standardy egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów ‎zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej i opublikowane w Rozporządzeniu z dnia 27 września 2007 r. w ‎sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów eksternistycznych. Standardy są ‎zgodne z podstawą programową dla poszczególnych przedmiotów z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i ‎liceum ogólnokształcącego.‎

Do egzaminu z każdego przedmiotu zostały przygotowane informatory, w których znajdują się akty prawne będące ‎podstawą przygotowania i przeprowadzania egzaminu, standardy wymagań egzaminacyjnych z komentarzem w ‎postaci uszczegółowionych wymagań, opis egzaminu, opis arkuszy egzaminacyjnych, przykładowe arkusze ‎egzaminacyjne i zasady ich oceniania. W przypadku języka polskiego podano również wykaz lektur ‎obowiązujących na egzaminie.‎

Egzamin eksternistyczny z danego przedmiotu odbywa się w całym kraju tego samego dnia, o tej samej godzinie, a ‎zdający otrzymują ten sam arkusz egzaminacyjny.‎


Informacja o egzaminach eksternistycznych przeprowadzanych od 2008 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi informuje, że na mocy podpisanego w dniu 18 września 2007 r. Rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych egzaminy te będą przeprowadzane dwa razy w roku – w lutym (sesja zimowa) i październiku (sesja jesienna). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi organizuje te egzaminy dla osób zamieszkałych na terenie województw – łódzkiego i świętokrzyskiego.
W sesjach można zdawać każdy przedmiot przewidziany ramowym planem nauczania odpowiednio - szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
Informatory dotyczące egzaminów eksternistycznych oraz standardy egzaminacyjne ogłoszone są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie www.cke.edu.pl

Procedury organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych zostały opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zgłoszenie do egzaminów eksternistycznych
Osoba, która chce przystąpić do egzaminu eksternistycznego składa do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - na 2 miesiące przed rozpoczęciem sesji:wniosek o dopuszczenie do egzaminów, oświadczenie, że nie jest uczniem szkoły dla dorosłych, świadectwo/indeks /oryginał/ potwierdzający ukończenie odpowiedniej szkoły lub klasy, kserokopię dowodu osobistego /z obydwu stron/, deklarację o wyborze zdawanych przedmiotów. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w OKE w Łodzi, Biurze OKE w Kielcach lub przesłać na adres komisji listem poleconym.

Terminy składania dokumentów:
sesja zimowa – do końca listopada,
sesja jesienna - do końca lipca.
Terminy wnoszenia opłat:
sesja zimowa – do końca grudnia
sesja jesienna – do końca sierpnia.
Koszt jednego egzaminu jest ustalany przed sesją.

Szczegółowe terminy egzaminów i miejsca ich przeprowadzania są ogłaszane w odrębnych komunikatach na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

O zwolnienie z opłat w całości bądź w części (50%) mogą starać się osoby bezrobotne lub w bardzo trudnej sytuacji materialnej po jej udokumentowaniu.Wytworzył: OKE w Łodzi (2014-01-02)
Opublikował: Iwona Klimczak (2017-02-16 11:23:15)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2017-02-16 11:40:31)
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer