bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Zamówienia publiczne, konkursy, oferty pracy \ Archiwum ofert pracy    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     
NABÓR PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY W ZESPOLE DS. OBSŁUGI WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH W OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁODZI
Do pobrania w postaci pliku pdf: Ogłoszenie o pracę

***
NABÓR PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO INFORMATYK/SPECJALISTA DO SPRAW GROMADZENIA DANYCH W OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁODZI

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi,
ul. Praussa 4, 94-203 Łódź

II. Wymiar czasu pracy: 1 etat

III. Rodzaj umowy: umowa o pracę

IV. Określenie stanowiska urzędniczego: informatyk/specjalista do spraw gromadzenia danych

V. Określenie wymagań niezbędnych
Osoba ubiegająca się o stanowisko informatyka/specjalisty do spraw gromadzenia danych powinna spełniać następujące niezbędne wymagania:

1. Wymagania formalne:
• posiada wykształcenie wyższe kierunkowe – ukończone lub w trakcie,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
• posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

2. Umiejętności:
• programowanie PHP, JavaScript, JQuery, Ajax, HTML5, CSS3, Smarty, SQL
• znajomość bazy danych MySQL, MSSQL
• administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
• znajomość sieci rozproszonych

3. Predyspozycje:
• komunikatywność,
• otwartość,
• odporność na stres,
• opanowanie,
• sumienność,
• odpowiedzialność,
• wysoka kultura osobista,
• gotowość na zmiany,
• umiejętność analizy i syntezy informacji,
• gotowość do ciągłego uczenia się.

4. Dyspozycyjność:
• gotowość do pracy w godzinach pozasłużbowych w określonych porach roku (np. podczas sesji egzaminacyjnej),
• gotowość do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez system egzaminacyjny dla pracowników OKE.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• przygotowanie i obsługa aplikacji internetowych stworzonych na potrzeby egzaminów,
• współpraca ze szkołami w zakresie gromadzenia danych,
• weryfikacja i wprowadzanie danych do bazy zdających,
• generowanie raportów z wprowadzonych danych,
• współpraca z innymi wydziałami OKE w Łodzi w sprawach związanych z organizacją egzaminu,

VII. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopia dokumentów potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska,
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
7) kserokopie świadectw pracy,
8) oryginał kwestionariusza osobowego,
9) oświadczenie o niekaralności,
10) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
12) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi – do dnia 24 lipca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do OKE w Łodzi po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.

IX. Inne informacje:
1. Wymagane dokumenty i oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem,
2. Planowana data zatrudnienia: 1 września 2018 r.,
3. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi niniejszym informuje, że:
• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, ul. Praussa 4, 94-203 Łódź.
• Z Inspektorem Ochrony Danych, mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@komisja.pl
• Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi prawne na rzecz administratora.
• Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
• Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Ogłoszenie w postaci pdf - do pobrania

***

Konkurs na Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
(ogłoszenie z dnia 2 lutego 2018 roku)

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się w poniższym załączniku:
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora OKE we Wrocławiu

***

Konkurs na Dyrektora OKE we Wrocławiu
(ogłoszenie z dnia 28 listopada 2017 roku)

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił konkurs na Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się w poniższym załączniku:
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora OKE we Wrocławiu

***

Centralna Komisja Egzaminacyjna poszukuje kandydata na stanowisko eksperta/ głównego specjalisty z języka polskiego

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poszukuje kandydata na stanowisko eksperta/ głównego specjalisty z języka polskiego w Wydziale Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

***

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Szczegółowe informacje nt. konkursu w poniższym załączniku:
Ogłoszenie o konkursie

***

Ogłoszenie o pracy - stanowisko pomocnicze w archiwum (4 osoby)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłasza nabór osób do pracy na stanowisku pomocniczym w archiwum podczas sesji egzaminacyjnej w 2017 roku (4 osoby).

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie ze znajomością obsługi komputera (Word, Excel),
- odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
- pełna sprawność fizyczna i brak ograniczeń zdrowotnych do przenoszenia cięższych ładunków,
- dyspozycyjność,
- sumienność i obowiązkowość.

Oferujemy:
- pracę w miłej atmosferze
- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie w okresie od 18 kwietnia do 31 maja br. z możliwością przedłużenia na m-c czerwiec.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego cv i listu motywacyjnego na adres komisja@komisja.pl w terminie do dnia 12 kwietnia 2017 r.

***

Ogłoszenie o pracy - weryfikator podczas sesji egzaminacyjnej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłasza nabór osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze weryfikatorów podczas sesji egzaminacyjnej w 2017 roku.

Opis:

Weryfikator to osoba kontrolująca poprawność skanu karty odpowiedzi i poprawiająca dostrzeżone błędy.

Wymagania:
- biegła obsługa komputera,
- odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
- otwartość na nowe zadania i zdolność szybkiego przyswajania wiedzy,
- komunikatywność i wysoka kultura osobista,
- umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji,
- dyspozycyjność,
- sumienność i obowiązkowość,
- zakończony proces egzaminacyjny w oparciu o system egzaminów zewnętrznych (zdany egzamin maturalny).

Oferujemy:
- pracę w miłej atmosferze
- szczegółowe szkolenie stanowiskowe
- współpracę z profesjonalnym zespołem
- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego cv i listu motywacyjnego do dnia 17 kwietnia 2017 r. na adres komisja@komisja.pl

Szczegółowy terminarz zatrudnienia do uzgodnienia z pracodawcą.

***

Ogłoszenie o pracy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłasza nabór osób do pracy na stanowisku Głównego Księgowego, Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego. Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu o pracy.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Komisja w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w składzie:
Przewodniczący Komisji:
wicedyrektor OKE w Łodzi - mgr Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska
Członkowie Komisji:
kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego - mgr Krzysztof Mirowski
starszy specjalista ds. kadr - mgr Grażyna Krasoń
zastępca głównego księgowego - mgr Joanna Sadurska

informuje o zakończeniu naboru.

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego zostanie zatrudniony

PAN JERZY KAŁUŻNY, zamieszkały w Łodzi

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Jerzy Kałużny spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Legitymuje się odpowiednimi kwalifikacjami do zajmowania ww. stanowiska. Posiadana wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe umożliwiają Panu Jerzemu Kałużnemu właściwe wykonywanie pracy na stanowisku, na które została przeprowadzona procedura naboru.

***

Ogłoszenie o pracy - nabór na wolne stanowisko pracy kierownika w Zespole ds. obsługi woj. świętokrzyskiego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłasza nabór osób do pracy na stanowisku kierownika w Zespole ds. obsługi województwa świętokrzyskiego.

Szczegóły naboru - w poniższym załączniku:

Oferta pracy

Zarządzenie Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko kierownika Zespołu ds. obsługi województwa świętokrzyskiego

***
Ogłoszenie o pracy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłasza nabór osób do pracy na stanowisku pomocniczym w archiwum podczas sesji egzaminacyjnej w 2016 roku (4 osoby).

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie ze znajomością obsługi komputera (Word, Excel),
- odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
- pełna sprawność fizyczna i brak ograniczeń zdrowotnych do przenoszenia cięższych ładunków,
- dyspozycyjność,
- sumienność i obowiązkowość.

Oferujemy:
- pracę w miłej atmosferze
- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie w okresie od 15 kwietnia do 31 maja br. z możliwością przedłużenia na m-c czerwiec.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego cv i listu motywacyjnego na adres komisja@komisja.pl w terminie do dnia 10 kwietnia 2016 r.

***

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłasza nabór osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze weryfikatorów podczas sesji egzaminacyjnej w 2016 roku.

Opis:
Weryfikator to osoba kontrolująca poprawność skanu karty odpowiedzi i poprawiająca dostrzeżone błędy.

Wymagania:
- biegła obsługa komputera,
- odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
- otwartość na nowe zadania i zdolność szybkiego przyswajania wiedzy,
- komunikatywność i wysoka kultura osobista,
- umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji,
- dyspozycyjność,
- sumienność i obowiązkowość,
- zakończony proces egzaminacyjny w oparciu o system egzaminów zewnętrznych (zdany egzamin maturalny).

Oferujemy:
- pracę w miłej atmosferze
- szczegółowe szkolenie stanowiskowe
- współpracę z profesjonalnym zespołem
- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego cv i listu motywacyjnego do dnia 1 kwietnia 2016 r. na adres komisja@komisja.pl.

Szczegółowy terminarz zatrudnienia do uzgodnienia z pracodawcą.

***
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko:

informatyk/specjalista do spraw gromadzenia danych

Wymagania formalne:
• wykształcenie wyższe kierunkowe – ukończone lub w trakcie

Umiejętności:
• programowanie PHP, JavaScript, JQuery, Ajax, HTML5, CSS3, Smarty, SQL
• znajomość bazy danych MySQL
• mile widziana znajomość bazy danych Oracle, programowania PL/SQL

Predyspozycje:
• komunikatywność,
• otwartość,
• odporność na stres,
• opanowanie,
• gotowość na zmiany,
• umiejętność analizy i syntezy informacji,
• gotowość do ciągłego uczenia się.

Dyspozycyjność:
• gotowość do pracy w godzinach pozasłużbowych w określonych porach roku (np. podczas sesji egzaminacyjnej),
• gotowość do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez system egzaminacyjny dla pracowników OKE.

Zadania:
• przygotowanie i obsługa aplikacji internetowych stworzonych na potrzeby egzaminów,
• współpraca ze szkołami w zakresie gromadzenia danych,
• weryfikacja i wprowadzanie danych do bazy zdających,
• generowanie raportów z wprowadzonych danych,
• współpraca z innymi wydziałami OKE w Łodzi w sprawach związanych z organizacją egzaminu,

Kandydaci proszeni są o składanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 31 sierpnia 2015 r. osobiście lub korespondencyjnie na adres OKE (komisja@komisja.pl)

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Wytworzył: OKE (0000-00-00)
Opublikował: Iwona Klimczak (2017-11-17 09:09:47)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2018-12-04 15:03:47)

 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer