bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Zamówienia publiczne, konkursy, oferty pracy \ Archiwum ogłoszeń    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     
2015 r.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego VW Golf IV Variant 1,6 16V wyprodukowanego w 2001 r. o przebiegu 331211 km.

Cena wywoławcza wynosi 2200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych). Samochód można obejrzeć w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, ul. Praussa 4 w dniach 19 i 20 listopada 2015 r. w godzinach 9.00-15.00.

Oferent przystępujący do przetargu musi wpłacić wadium w wysokości 220 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych). Wpłata wadium jest możliwa w kasie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, ul. Praussa 4 w dniu 20 i 23 listopada 2015 r. w godzinach 9.00-15.00 lub na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000.

Ofertę cenową wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu VW Golf” w recepcji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do dnia 23 listopada 2015 r. do godziny 15.00. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi zawierać, oprócz proponowanej ceny zakupu samochodu, imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Sprzedającego w pokoju 03. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zwraca się w terminie 3 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 664-80-65.

Uwaga! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi nie jest płatnikiem podatku VAT, zatem przy sprzedaży nie zostanie wystawiona faktura. Sprzedaż samochodu będzie dokonana na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

W załączeniu:
Regulamin przetargu
Wzór umowy sprzedaży samochodu

Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
VW Golf IV Variant 1,6 16V

Informujemy, że w dniu 24 listopada 2015 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na sprzedaż samochodu osobowego VW Golf IV Variant 1,6 16V. Samochód został sprzedany za kwotę 3380 zł (słownie: trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych).

***

Szczegółowe informacje o udzielonych zamówieniach publicznych dostępne są w Archiwum

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2013 R.

Łódź: Dostawa skanerów dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Numer ogłoszenia: 38909 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013

05.04.2013 r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

26.03.2013 r. -Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi , ul. Praussa 4, 94-203 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 634 91 33, faks 0-42 634 91 54.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.komisja.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa skanerów dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w ilości 2 sztuk spełniających poniższe wymagania: skaner kolorowy, skaner dwustronny, prędkość skanowania dokumentu A4 200dpi poziomo - 90 ppm (stron na minutę) w trybie dwustronnym 180 ipm (obrazów na minutę), gramatura skanowanego papieru 30-1200 g/m2, rozmiar skanowanego dokumentu od 43 x 64 mm do 318 x 1016 mm, tryb długiego dokumentu do 200 metrów, źródło światła LED, wielkość podajnika na dokumenty 700 arkuszy przy 75 g/m2, detekcja podwójnych wciągnięć ultradźwiękowa - 3 czujniki, technologia skanowania CCD, wspierane systemy operacyjne WIN XP/Vista32 i 64-bit, Win 7 32-bit, posiadający moduł nadruku - dla przodu i tyłu dokumentu min. 50 znaków w celu dodania go w przyszłości, interfejs USB 2.0 oraz SCSI III, wydajność dzienna 90 000/skanów, technologia wspierająca skanowanie: usuwanie pustych stron, automatyczne obracanie skanowanego dokumentu, waga do 52 kg, gwarancja 24 miesiące realizowana w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany serwis producenta. Dostawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W celu wykazania, że ofertę składają osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawca złoży odpis lub zaświadczenie właściwego organu rejestrowego stwierdzające status prawny lub formę prawną. Odpis lub zaświadczenie musi zawierać aktualne dane osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki cywilnej i zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia pkt. 10.4 SIWZ stosuje się odpowiednio. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winny złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.komisja.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, 94-203 Łódź, ul Praussa 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Recepcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, ul. Praussa 4, 94-203 Łódź.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ
Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

Zapytania od Wykonawców:
Zapytanie z dnia 19 marca 2013 r.

***

27.02.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

19.02.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę energii elektrycznej do budynków i obiektów należących do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi przy ul. Ksawerego Praussa 4.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia:

Łódź: Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów należących do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi przy ulicy Ksawerego Praussa 4

Numer ogłoszenia: 19869 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi , ul. Praussa 4, 94-203 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 634 91 33, faks 0-42 634 91 54.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.komisja.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów należących do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi przy ulicy Ksawerego Praussa 4.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów należących do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi przy ulicy Ksawerego Praussa 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Załączenie do oferty kopii aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.komisja.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ul. Ksawerego Praussa 4, 94-203 Łódź.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Recepcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi ul. Ksawerego Praussa 4, 94-203 Łódź.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ
Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ
Pełnomonictwo - załącznik nr do umowy
Oświadczenie - załącznik nr 6 do SIWZ

Zapytania od Wykonawców:
- Zapytania od Wykonawcy z dnia 12 lutego 2013 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2012 R.

21.12.2012 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: całodobową ochronę fizyczną obiektu i terenu będącego własnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi przy ulicy Praussa 4.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia:

Łódź: Całodobowa ochrona fizyczna obiektu i terenu będącego własnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi przy ulicy Praussa 4

Numer ogłoszenia: 264305 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi , ul. Praussa 4, 94-203 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 634 91 33, faks 0-42 634 91 54.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.komisja.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Całodobowa ochrona fizyczna obiektu i terenu będącego własnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi przy ulicy Praussa 4.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna obiektu i terenu będącego własnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi na ulicy Praussa 4. Ochrona fizyczna obiektu i terenu OKE Łódź przy ulicy Praussa 4 odbywa się przez całą dobę: 1. przez jednego pracownika, w dni robocze w godzinach 8.00- 16.00, polegającą na weryfikacji osób wchodzących na teren i do budynku oraz kierowanie do pracowników Komisji, 2. przez dwóch strażników, w godzinach 16.00- 8.00 w dni robocze i całodobowo w dni wolne od pracy, strzegących mienia wewnątrz budynku oraz terenu i ogrodzenia. Dodatkowo w godzinach popołudniowych i nocnych terenu strzeże pies będący własnością i na utrzymaniu służby ochrony. Do zadań jednolicie umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz identyfikatory pracowników ochrony w czasie świadczenia usług ochrony osób i mienia należy: 1) Ochrona powierzonego mienia, zapobieganie kradzieżom i włamaniom oraz aktom wandalizmu. Firma ochrony w przypadkach szczególnych korzysta ze wsparcia grup interwencyjnych wyposażonych w broń palną, 2) niezwłoczne powiadomienie Policji oraz przedstawiciela OKE Łódź w razie stwierdzenia dokonania, bądź usiłowania kradzieży, włamania lub innego zagrożenia bezpieczeństwa dóbr prawnie chronionych, 3) Wydawanie, ewidencjonowanie i przejmowanie kluczy do pomieszczeń OKE Łódź, 4) Otwieranie i zamykanie budynku oraz bram wjazdowych na teren OKE Łódź, 5) Nadzór nad siedzibą OKE, ze szczególnym zwracaniem uwagi na osoby niepowołane przebywające w budynku i na terenie OKE Łódź, 6) Zapewnienie pracownikom OKE Łódź spokojnej i bezpiecznej pracy (niezwłoczne reagowanie na wszelkie przejawy agresji ze strony interesantów), 7) Stosowanie się w czasie pełnienia obowiązków do poleceń dyrektora OKE Łódź oraz osób wyznaczonych przez dyrektora OKE Łódź.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz pozostałe warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: - wykaz wykonanych lub wykonywanych co najmniej dwóch usług związanych z ochroną fizyczną obiektów w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonanym w tym okresie; odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te są wykonywane lub zostały wykonane należycie (referencje).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W celu wykazania, że ofertę składają osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawca złoży odpis lub zaświadczenie właściwego organu rejestrowego stwierdzające status prawny lub formę prawną. Odpis lub zaświadczenie musi zawierać aktualne dane osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki cywilnej i zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia pkt. 10.4 SIWZ stosuje się odpowiednio. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winny złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 85
2 - Posiadanie przez Oferenta aktualnego certyfikatu zarządzania jakością ISO - 5
3 - Wykazanie w ofercie aktualnie realizowanych usług ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.komisja.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 94-203 Łódź ul. Praussa 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Recepcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 94-203 Łódź ul. Praussa 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 3 do SIWZ
Wzór umowy - załącznik Nr 4 do SIWZ

Zapytania od Wykonawców:
- Zapytania do SIWZ z dnia 13 grudnia 2012 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2011 R.

22.11.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

09.11.2011 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych

Szczegółowe informacje na temat zamówienia:

Łódź: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych.
Numer ogłoszenia: 279551 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi , ul. Praussa 4, 94-203 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 634 91 33, faks 0-42 634 91 54.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.komisja.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w załączniku Nr 1, stanowiącym integralną część SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.32.00-7, 30.21.40.00-2, 30.23.13.10-3, 30.23.00.00-0, 30.23.13.10-3, 30.23.21.10-8, 30.23.27.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
     Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
     III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
    
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W celu wykazania, że ofertę składają osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawca złoży odpis lub zaświadczenie właściwego organu rejestrowego stwierdzające status prawny lub formę prawną. Odpis lub zaświadczenie musi zawierać aktualne dane osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki cywilnej i zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia pkt. 10.4 SIWZ stosuje się odpowiednio. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winny złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
: www.komisja.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 94-203 Łódź; ul. Praussa 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi Recepcja 94-203 Łódź; ul. Praussa 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1 szt. notebooka jest współfinansowana z EFS w ramach projektu Modernizacja Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje Zawodowe - Priorytet III Działanie 3.2. wdrażany przez CKE w Warszawie w porozumieniu z OKE w Łodzi. Instytucja Pośrednicząca II stopnia MEN w Warszawie.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zobacz:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ
Formularz oferty - załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 4 do SIWZ
Wzór umowy - załącznik Nr 5 do SIWZ

***

29.09.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

21.09.2011 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie usługi szkolenia kandydatów na autorów zadań egzaminacyjnych do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Szczegółowe informacje nt. zamówienia:

Komunikat z dnia 15 września 2011 roku o zmianie w Formularzu Oferty na wykonanie usługi szkolenia kandydatów na autorów zadań egzaminacyjnych do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Komunikat z dnia 7 września 2011 roku o zmianie ogłoszenia na Wykonanie usługi szkolenia kandydatów na autorów zadań egzaminacyjnych do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Łódź: Wykonanie usługi szkolenia kandydatów na autorów zadań egzaminacyjnych do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Numer ogłoszenia: 237921 - 2011; data zamieszczenia: 06.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi , ul. Praussa 4, 94-203 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 634 91 33, faks 0-42 634 91 54.
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.komisja.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usługi szkolenia kandydatów na autorów zadań egzaminacyjnych do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń grupowych dla 80 kandydatów na autorów zadań egzaminacyjnych do etapu pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w oparciu o zmodernizowane podstawy programowe kształcenia w zawodach wg KZSZ (Klasyfikacja Zawodów Szkolnictwa Zawodowego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3, 55.11.00.00-4, 60.11.20.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat zorganizował i zrealizował szkolenia w formie stacjonarnej i z wykorzystaniem platformy internetowej (tzw. e-learning), dla co najmniej 3 grup uczestników (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów według formuły - spełnia/nie spełnia. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest przedstawić pisemne, w formie oryginału, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres wykonywania zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował wykładowcami/trenerami posiadającymi doświadczenie i wiedzę z zakresu opracowywania dokumentacji egzaminacyjnej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów według formuły - spełnia/nie spełnia. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W celu wykazania, że ofertę składają osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawca złoży odpis lub zaświadczenie właściwego organu rejestrowego stwierdzające status prawny lub formę prawną. Odpis lub zaświadczenie musi zawierać aktualne dane osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki cywilnej i zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia pkt. 10.4 SIWZ stosuje się odpowiednio. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winny złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 70
2 - Doświadczenie - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.komisja.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 94-203 Łódź ul. Praussa 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Recepcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 94-203 Łódź ul. Praussa 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Działanie 3.2., Projekt VI - Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Zobacz:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ
Formularz oferty - załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 4 do SIWZ
Wykaz przeprowadzonych szkoleń - załącznik Nr 5 do SIWZ
Wykaz kadry dydaktycznej - załącznik Nr 6 do SIWZ
Wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ
Protokół odbioru wykonania usługi - załącznik do umowy

***

06.10.2011 - Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia

19.09.2011 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych.

Szczegółowe informacje nt. zamówienia

Łódź: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych
Numer ogłoszenia: 232893 - 2011; data zamieszczenia: 31.08.2011

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców do przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych” zamieszczamy następujące wyjaśnienia.

Komunikat z dnia 2 września 2011 roku o zmianie w załączniku nr 1 do SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi , ul. Praussa 4, 94-203 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 634 91 33, faks 0-42 634 91 54.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.komisja.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w załączniku Nr 1, stanowiącym integralną część SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.32.00-7, 30.21.40.00-2, 30.23.13.10-3, 30.23.00.00-0, 30.23.13.10-3, 30.23.21.10-8, 30.23.27.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W celu wykazania, że ofertę składają osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawca złoży odpis lub zaświadczenie właściwego organu rejestrowego stwierdzające status prawny lub formę prawną. Odpis lub zaświadczenie musi zawierać aktualne dane osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki cywilnej i zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia pkt. 10.4 SIWZ stosuje się odpowiednio. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winny złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieogranicz

Wytworzył: Krzysztof Mirowski (2010-10-08)
Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:16:25)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2015-12-09 13:47:02)

 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer