bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Załatwianie spraw \ Druki, formularze    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     
DRUKI I FORMULARZE
DUPLIKATY

Wniosek o wydanie duplikatu
(zaświadczenia, świadectwa dojrzałości lub aneksy do świadectw dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa potwierdzające kwalifikację zawodową, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)

Wniosek o ponowne wydanie suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży)

DYPLOMY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
- Wykaz absolwentów szkoły (wniosek o wydanie dyplomu dla dyrektora szkoły - doc
- Wykaz absolwentów szkoły (wniosek o wydanie dyplomu dla dyrektora szkoły - pdf

Wniosek o wydanie dyplomu - dla absolwentów szkół z lat ubiegłych i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (wniosek należy dostarczyć do OKE w Łodzi – osobiście lub pocztą - do wniosku należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej)
w formacie doc
w formacie pdf

Uwierzytelnienia i apostille

Od 1 września 2018 r. uwierzytelnienia wydanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi świadectw, aneksów, dyplomów i zaświadczeń przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Jeżeli świadectwo, aneks, dyplom lub zaświadczenie są przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji Haskiej, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do dokumentu wydaje apostille.

W celu uzyskania uwierzytelnienia lub apostille należy złożyć (osobiście lub pocztą) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi wniosek o jego wydanie i dołączyć do wniosku oryginał/ły dokumentu/ów.

Do wniosku o uwierzytelnienie dokumentu należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument) na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi nr: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000, tytułem: opłata za uwierzytelnienie + imię i nazwisko posiadacza dokumentów + nr PESEL.

Wydanie apostille nie podlega opłacie.

UWAGA:
1. Komplet dokumentów składa się z:

 • Wypełnionego wniosku o poświadczenie apostille lub uwierzytelnienie
 • Oryginałów dokumentów do poświadczenia apostille lub uwierzytelnienia
 • Potwierdzenia wpłaty (dotyczy uwierzytelnienia).
 • Jeżeli dokumentacja będzie niepełna, wniosek nie będzie realizowany i zostanie wysłane wezwanie do jego uzupełnienia.

  2. Nie ma możliwości dokonania opłaty w siedzibie OKE. Opłaty przyjmujemy wyłącznie na rachunek bankowy.

  Do pobrania:
  Wniosek o apostille
  Wniosek o uwierzytelnienie

  Podstawa prawna:
  Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. - Dz.U. 2005 Nr 112, poz. 938
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r., poz. 939 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - § 25.1
  .

  SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW
  Wniosek o przyjęcie na szkolenie (dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych)

  WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
  druk do pobrania

  ***

  EGZAMINY

  Deklaracje maturalne w postaci plików do pobrania
  MATURA 2019

  Nazwa pobierz pdf pobierz doc
  Deklaracja 1a - dla:
  (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz
  (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 - 2017/2018
  (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015
  ikona_pdf ikona_doc
  Deklaracja 1b - dla:
  (1)absolwenta LO z lat szkolnych 2014/2015 - 2017/2018 oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 - 2017/2018, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, w tym absolwenta uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/201 włącznie
  (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej,
  (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości
  (4) osoby, która po 1 września 2016 r. uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
  ikona_pdf ikona_doc
  Deklaracja 1c - dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.) ikona_pdf ikona_doc
  Deklaracja 1d - dla:
  (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz
  (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
  ikona_pdf ikona_doc
  Deklaracja 1e - dla:
  (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 - z wyłączeniem uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz
  (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz
  (3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych
  ikona_pdf ikona_doc

  Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w 2019 roku postaci plików do pobrania

  Nazwa pobierz pdf pobierz doc
  Załącznik 3 - Deklaracja przystąpienia do egzaminu: uczeń/słuchacz/absolwent ikona_pdf ikona_doc
  Załącznik 3a - Deklaracja przystąpienia do egzaminu: absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą ikona_pdf ikona_doc
  Załącznik 3b - Deklaracja przystąpienia do egzaminu: uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ ikona_pdf ikona_doc
  Załącznik 3c - Deklaracja przystąpienia do egzaminu: osoba dorosła/ekstern ikona_pdf ikona_doc

  ***
  WGLĄDY DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

  - Zasady wglądu - gimnazjum - pobierz

  - Zasady wglądu - matura - pobierz

  - Zasady wglądu - egzamin zawodowy - pobierz

 • może odbyć się w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania zaświadczenia/ świadectwa
 • termin wglądu jest ustalany w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku
 • o wyznaczonym terminie wglądu komisja okręgowa informuje wnioskodawcę smsem lub telefonicznie
 • absolwent może złożyć Wniosek o weryfikację sumy punktów
 • wniosek o weryfikację sumy punktów wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
 • dyrektor OKE informuje pisemnie absolwenta o wyniku weryfikacji sumy punktów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku
 • E-WNIOSEK O WGLĄD

  Informacja
  Do wypełnienia i przesłania Wniosku o wgląd jest potrzebny Arkusz kalkulacyjny Excel.

  1. Pobierz wniosek o wgląd.
  2. Wypełnij pobrany Wniosek o wgląd.
  3. Zapisz Wniosek o wgląd (plik) na dysku.
  4. Nadaj plikowi nazwę: wglady.
  5. Upewnij się, czy wszystkie wpisane przez Ciebie dane są poprawne.
  6. Prześlij Wniosek o wgląd (plik), korzystając z linku umieszczonego na tej stronie.

  Wnioski o wgląd do pobrania

  Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego pobierz

  Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu maturalnego pobierz

  Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu zawodowego pobierz

  Wyślij wniosek o wgląd

  aby przesłać wniosek kliknij tutaj

  E-WNIOSEK O WERYFIKACJĘ SUMY PUNKTÓW

  Informacja
  Do wypełnienia i przesłania Wniosku o weryfikację jest potrzebny Arkusz kalkulacyjny Excel.

  1. Pobierz wniosek o weryfikację.
  2. Wypełnij pobrany Wniosek o weryfikację.
  3. Zapisz Wniosek o weryfikację (plik) na dysku.
  4. Nadaj plikowi nazwę: weryfikacja.
  5. Upewnij się, czy wszystkie wpisane przez Ciebie dane są poprawne.
  6. Prześlij Wniosek o weryfikację (plik), korzystając z linku umieszczonego na tej stronie.

  Uwaga: w trakcie wypełniania wniosku o weryfikację sumy punktów z egzaminu maturalnego w polu szczegóły wniosku nie należy używać klawisza enter.

  Wnioski o weryfikację sumy punktów

  Wniosek o weryfikację sumy punktów z egzaminu gimnazjalnego pobierz
  Wniosek o weryfikację sumy punktów z egzaminu maturalnego pobierz
  Wniosek o weryfikację sumy punktów z egzaminu zawodowego pobierz


  Wyślij wniosek o weryfikację

  aby przesłać wniosek kliknij tutaj

  ODWOŁANIE DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO

  Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów (załącznik 25c).

  Absolwent w odwołaniu wskazuje zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje, że rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez niego:
  a. jest merytorycznie poprawne ORAZ

  b. spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego oraz instrukcji dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.

  Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (za pośrednictwem Dyrektora OKE) pobierz

  ***

  ZGŁASZANIE ASYSTENTÓW TECHNICZNYCH

  W związku z nowym obiegiem dokumentów związanych z umowami dla asystentów technicznych uprzejmie informujemy, że w panelu dla dyrektorów szkół zawodowych w folderach nazwanych identyfikatorami szkół umieszczone zostały:

 • wypełnione druki DANYCH DO ZAWARCIA UMOWY dla asystentów technicznych,
 • umowy,
 • rachunki do tych umów.
 • Po wydrukowaniu ww. dokumentów, w trybie pilnym szkoły muszą odesłać do OKE w Łodzi zweryfikowane i podpisane przez asystentów technicznych DANE DO ZAWARCIA UMOWY oraz 2 egzemplarze podpisanej umowy. Muszą one zostać dostarczone do OKE w Łodzi najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu określonym w §2 pkt 1 ww. umowy.

  Po przeprowadzonym egzaminie należy wydrukować i wypełnić rachunek do umowy. Wystawcą rachunku jest asystent techniczny, który się na nim podpisuje. Integralną część rachunku stanowi tabela – rozliczenie pracy asystenta technicznego, w której kierownik ośrodka egzaminowania/dyrektor szkoły podpisując się potwierdza dane zawarte w rozliczeniu. Tak przygotowany rachunek należy niezwłocznie po egzaminie (lub egzaminach w danym ośrodku/szkole) odesłać do OKE w Łodzi.

  Podczas obliczania wynagrodzenia należnego asystentowi technicznemu warto posługiwać się kalkulatorem, który jest dostępny TUTAJ.  Wytworzył: CKE, OKE (2010-10-08)
  Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:17:24)
  Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2019-01-15 13:09:58)
   
  spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
  spacer spacer