bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Załatwianie spraw \ Druki, formularze    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     
DRUKI I FORMULARZE
DUPLIKATY

Wniosek o wydanie duplikatu
(zaświadczenia, świadectwa dojrzałości lub aneksy do świadectw dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa potwierdzające kwalifikację zawodową, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)

Wniosek o ponowne wydanie suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży)

DYPLOMY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
- Wykaz absolwentów szkoły (wniosek o wydanie dyplomu dla dyrektora szkoły - doc
- Wykaz absolwentów szkoły (wniosek o wydanie dyplomu dla dyrektora szkoły - pdf

Wniosek o wydanie dyplomu - dla absolwentów szkół z lat ubiegłych i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (wniosek należy dostarczyć do OKE w Łodzi – osobiście lub pocztą - do wniosku należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej)
w formacie doc
w formacie pdf

Uwierzytelnienia i apostille

Od 1 września 2018 r. uwierzytelnienia wydanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi świadectw, aneksów, dyplomów i zaświadczeń przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Jeżeli świadectwo, aneks, dyplom lub zaświadczenie są przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji Haskiej, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do dokumentu wydaje apostille.

W celu uzyskania uwierzytelnienia lub apostille należy złożyć (osobiście lub pocztą) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi wniosek o jego wydanie i dołączyć do wniosku oryginał/ły dokumentu/ów.

Do wniosku o uwierzytelnienie dokumentu należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument) na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi nr: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000, tytułem: opłata za uwierzytelnienie + imię i nazwisko posiadacza dokumentów + nr PESEL.

Wydanie apostille nie podlega opłacie.

UWAGA:
1. Komplet dokumentów składa się z:

 • Wypełnionego wniosku o poświadczenie apostille lub uwierzytelnienie
 • Oryginałów dokumentów do poświadczenia apostille lub uwierzytelnienia
 • Potwierdzenia wpłaty (dotyczy uwierzytelnienia).
 • Jeżeli dokumentacja będzie niepełna, wniosek nie będzie realizowany i zostanie wysłane wezwanie do jego uzupełnienia.

  2. Nie ma możliwości dokonania opłaty w siedzibie OKE. Opłaty przyjmujemy wyłącznie na rachunek bankowy.

  Do pobrania:
  Wniosek o apostille
  Wniosek o uwierzytelnienie

  Podstawa prawna:
  Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. - Dz.U. 2005 Nr 112, poz. 938
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r., poz. 939 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - § 25.1
  .

  SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW
  Wniosek o przyjęcie na szkolenie (dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych)

  WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
  druk do pobrania

  ***

  EGZAMINY

  Deklaracje maturalne w postaci plików do pobrania
  MATURA 2021

  Nazwa pobierz pdf pobierz doc
  Deklaracja 1adla:
  (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;
  (2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.
  ikona_pdf ikona_doc
  Deklaracja 1 B dla:
  (1) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona,
  (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie,
  (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
  (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej,
  (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości,
  (6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
  ikona_pdf ikona_doc
  Deklaracja 1c - dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.). ikona_pdf ikona_doc

  Informacja dotycząca wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych OKE w Łodzi

  Informacja nt. wglądów w związku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Zarządzenie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2020 r. w sprawie ustalenia procedur wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Wnioski o wgląd są przyjmowane od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

  • Wglądy w roku 2020 przeprowadzane będą na mocy Zarządzenia Nr 831 dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 23 lipca 2020 r. (do pobrania) zgodnie z Procedurą wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (do pobrania).

  • wniosek o wgląd można składać do OKE w Łodzi:

  - W formie elektronicznej E-WNIOSEK O WGLĄD (instrukcja poniżej)

  lub

  - drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (odpowiednio:
  - Załącznik A: Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty (do pobrania)
  - Załącznik B Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu maturalnego (do pobrania)
  Formuła 2012 i 2017 - (do pobrania)

  Formuła 2019 - (do pobrania)

  • o terminie wglądu wnioskujący zostanie poinformowany sms-em oraz e-mailem podanym we wniosku.

  E-WNIOSEK O WGLĄD

  Informacja
  Do wypełnienia i przesłania Wniosku o wgląd jest potrzebny Arkusz kalkulacyjny Excel.

  1. Pobierz wniosek o wgląd.
  2. Wypełnij pobrany Wniosek o wgląd.
  3. Zapisz Wniosek o wgląd (plik) na dysku.
  4. Nadaj plikowi nazwę: wglady.
  5. Upewnij się, czy wszystkie wpisane przez Ciebie dane są poprawne.
  6. Prześlij Wniosek o wgląd (plik), korzystając z linku umieszczonego na tej stronie.

  Wnioski o wgląd do pobrania

  Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty pobierz

  Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu maturalnego pobierz

  Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pobierz

  Wyślij wniosek o wgląd

  aby przesłać wniosek kliknij tutaj

  E-WNIOSEK O WERYFIKACJĘ SUMY PUNKTÓW

  Wniosek można złożyć wyłącznie po dokonaniu wglądu.
  Wnioski złożone bez dokonania wglądu nie będą rozpatrywane.

  Informacja
  Do wypełnienia i przesłania Wniosku o weryfikację jest potrzebny Arkusz kalkulacyjny Excel.

  1. Pobierz wniosek o weryfikację.
  2. Wypełnij pobrany Wniosek o weryfikację.
  3. Zapisz Wniosek o weryfikację (plik) na dysku.
  4. Nadaj plikowi nazwę: weryfikacja.
  5. Upewnij się, czy wszystkie wpisane przez Ciebie dane są poprawne.
  6. Prześlij Wniosek o weryfikację (plik), korzystając z linku umieszczonego na tej stronie.

  Uwaga: w trakcie wypełniania wniosku o weryfikację sumy punktów z egzaminu maturalnego w polu szczegóły wniosku nie należy używać klawisza enter.

  Wnioski o weryfikację sumy punktów

  Wniosek o weryfikację sumy punktów z egzaminu ósmoklasisty pobierz
  Wniosek o weryfikację sumy punktów z egzaminu maturalnego pobierz

  Wniosek o weryfikację sumy punktów z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pobierz


  Wyślij wniosek o weryfikację

  aby przesłać wniosek kliknij tutaj

  Wnioski o weryfikację sumy punktów z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego

  Formuła 2012 i 2017 - (do pobrania)

  Formuła 2019 - (do pobrania)

  Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

  Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniosek o weryfikację sumy punktów.

  Absolwent w odwołaniu wskazuje zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje, że rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez niego:
  1) jest merytorycznie poprawne oraz
  2) spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego oraz instrukcji dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.

  Do pobrania:
  Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  ***

  ZGŁASZANIE ASYSTENTÓW TECHNICZNYCH

  W związku z nowym obiegiem dokumentów związanych z umowami dla asystentów technicznych uprzejmie informujemy, że w panelu dla dyrektorów szkół zawodowych w folderach nazwanych identyfikatorami szkół umieszczone zostały:

 • wypełnione druki DANYCH DO ZAWARCIA UMOWY dla asystentów technicznych,
 • umowy,
 • rachunki do tych umów.
 • Po wydrukowaniu ww. dokumentów, w trybie pilnym szkoły muszą odesłać do OKE w Łodzi zweryfikowane i podpisane przez asystentów technicznych DANE DO ZAWARCIA UMOWY oraz 2 egzemplarze podpisanej umowy. Muszą one zostać dostarczone do OKE w Łodzi najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu określonym w §2 pkt 1 ww. umowy.

  Po przeprowadzonym egzaminie należy wydrukować i wypełnić rachunek do umowy. Wystawcą rachunku jest asystent techniczny, który się na nim podpisuje. Integralną część rachunku stanowi tabela – rozliczenie pracy asystenta technicznego, w której kierownik ośrodka egzaminowania/dyrektor szkoły podpisując się potwierdza dane zawarte w rozliczeniu. Tak przygotowany rachunek należy niezwłocznie po egzaminie (lub egzaminach w danym ośrodku/szkole) odesłać do OKE w Łodzi.

  Podczas obliczania wynagrodzenia należnego asystentowi technicznemu warto posługiwać się kalkulatorem, który jest dostępny TUTAJ.

  Do pobrania: Kalkulator dla kwalifikacji "trzyliterowych"

  Wytworzył: CKE, OKE (2010-10-08)
  Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:17:24)
  Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2020-09-21 08:25:28)

   
  spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
  spacer spacer