bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Załatwianie spraw \ Opłaty    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

OPŁATY

Duplikaty
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi wydaje duplikaty zaświadczeń o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, świadectw dojrzałości i ich odpisów, aneksów do świadectw dojrzałości i ich odpisów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz świadectw ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Wydanie duplikatu następuje po złożeniu Wniosku o wydanie duplikatu oraz po uiszczeniu opłaty w wysokości 26 zł (za każdy dokument) na konto:
23 1010 1371 0016 6122 3100 0000 lub w kasie OKE w Łodzi - ul. Praussa 4
(kopię wpłaty lub przelewu należy dołączyć do Wniosku o wydanie duplikatu).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624).

Egzamin zawodowy
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że opłaty 30 dni przed dniem egzaminu mają obowiązek wnieść następujące osoby:

1. uczniowie – młodociani pracownicy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662), oraz dla osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,

2. absolwenci, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny - na podstawie art. 44zzzu ust 2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361),

3. zdający egzamin zawodowy w trybie eksternistycznym - na podstawie § 34. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych).

Opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie należy wnosić na konto:

23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Wysokość opłat na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. wynosi 182,44 zł, w tym:
 • za egzamin w części pisemnej: 60,81 zł
 • za egzamin w praktycznej: 121,63 zł.

  Na dowodzie wpłaty powinny znaleźć się minimalne informacje identyfikujące zdającego, tj.:

 • imię i nazwisko,
 • 5 ostatnich cyfr numeru PESEL
 • nazwa oraz oznaczenie kwalifikacji.

  Egzamin eksternistyczny

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi pobiera opłaty za przystąpienie do egzaminów eksternistycznych.

  Terminy wnoszenia opłat:
  sesja zimowa – do końca grudnia
  sesja jesienna – do końca sierpnia.

  Koszt jednego egzaminu ustalany jest osobnym komunikatem.

  Koszt jednego egzaminu eksternistycznego wynosi 171,00 zł.

  Opłaty należy przekazywać na konto OKE w Łodzi:
  23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

  Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1273).  Wytworzył: CKE, OKE (2010-10-08)
  Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:17:51)
  Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2018-05-15 11:34:18)
 •  
  spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
  spacer spacer