bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Informacje ogólne \ Kontrole    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

Kontrole przeprowadzone w OKE w Łodzi (do 2009 r.)

Data kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

26.02.2002 DKOS MEN Stan przygotowań Komisji do przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w 2002 r.
05.08-29.08.2002 MENiS Departament Ekonomiczny Ocena realizacji planu wydatków za 2001 r. – I półrocze 2002 r. – badanie i kontrola dokumentacji źródłowej i zapisów księgowych
24-25.10.2002 MENiS DKOS Komunikowanie wyników egzaminów zewnętrznych przez Łódź – ocena sprawności OKE we wskazanym zakresie
18-19.11.2003 MENiS DKZU Stan przygotowań OKE do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacji zawodowe w r. szk. 2003/2004
20-21.11.2003 MENiS Wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w zakresie komunikowania wyników egzaminów zewnętrznych do doskonalenia zewnętrznego systemu oceniania
26.08.2004 Archiwum Państwowe w Łodzi Kontrola archiwum zakładowego
23.09-28.10.2004 Wydział Kontroli ZUS Wykonywanie zadań z zakresu zobowiązań wobec ZUS
1-6.12.2004 Dyrektor UKS w Łodzi Kontrola prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z budżetu państwa w latach 2002-2003
8-9.11.2005 MEN Kontrola projektu w ramach SPORR 2004-2006
22.12.2006 Biuro Kontroli i Audytu MEN Ocena realizacji plnu wydatków OKE 2004-2006
6.03.2007 Archiwum Państwowe w Łodzi Kontrola archiwum zakładowego
21.08-21.09.2007 Najwyższa Izba Kontroli Funkcjonowanie zewnętrznych egzaminów w systemie oświaty
12.03.2008 Państwowa Inspekcja Pracy Odbiór III kondygnacji OKE

Kontrole przeprowadzone w OKE w Łodzi 2010-2014

Data kontroli            

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

13-17.12.2010 MEN

Ocena prawidłowości i realizowania ustawowych zadań oraz ocena prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Prawidłowość realizacji zadań, w tym kontrola wydatkowania środków publicznych.
Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. (kontrola planowa)

23-24.03.2011 MEN Kontrola wykonywania zadań obronnych - stały dyżur, zadania operacyjne, przygotowanie rezerw osobowych, szkolenie obronne, przeglądy obronne(kontrola problemowa)
12.09.2011-10.10.2011 ZUS I O/Łódź Zgodnie z upoważnieniem (pozostawiono protokół z dnia 10.10.2011).

05.09-18.11.2011

NIK

Organizacja egzaminów maturalnych (protokół przekazano 21.10.2011),
21.03.2012 - wystąpienie pokontrolne

25-27.09.2013

Ministerstwo Edukacji Narodowej

- realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego,
- przygotowanie systemu kierowania (stały dyżur, zespół kryzysowy),
- przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych

25.27.09.2013Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kontrola planowa:
prawidłowość realizacji ustawowych zadań OKE dot. organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego przez OKE w Łodzi w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego w części ustnej i pisemnej w woj. łódzkim i świętokrzyskim w r.szk. 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012

29.11.2013

Archiwum Państwowe w Łodzi

Kontrola archiwum zakładowego

11-12.02.2014

PIHZ Certyfikacja

Audit nadzoru systemu zarządzania jakością ISO 9001

9-11.02.2015

PIHZ Certyfikacja

Audit ponownej certyfikacji systemu ISO 9001

25-27.11.2015

DJE MEN

Kontrola planowa w zakresie prawidłowości organizacji i przeprowadzenia w województwie łódzkim i świętokrzyskim w roku szkolnym 2013/2014 egzaminu maturalnego w zakresie udostępniania do wglądu zdającym sprawdzonych i ocenionych arkuszy egzaminacyjnych, oraz załatwiania skarg i interwencji dotyczących wglądów.

23-24.02.2016

PIHZ Certyfikacja

Kontrola w zakresie sprawdzenia zgodności realizacji zadań z przyjętymi procedurami operacyjnymi ujętymi w Systemie Zarządzania Jakością.

3.06-1.07.2016

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi

Kontrola w zakresie potwierdzenia prawidłowości i rzetelności naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Kontrolą objęto I kwartał 2014 roku.

29.07.2016-09.12.2016

CKE

Kontrola doraźna, której celem było zweryfikowanie zgodności sprawdzania i oceniania obowiązującym w całym kraju i opublikowanym na stronie internetowej CKE 28 czerwca 2016 r. Poddano weryfikacji 72 prace ocenione w OKE.

20-21 września 2016 r.

CKE

Kontrola w zakresie wykonania finansowego wydatków i dochodów budżetowych w 2016 roku oraz przestrzegania przepisów z zakresu o finansach publicznych dla jednostek budżetowych, sprawozdawczości budżetowej i klasyfikacji dochodów i wydatków.

02.11.2016-30.11.2016 r.

CKE

Kontrola w zakresie zgodności danych z wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z określoną przez CKE specyfikacją.

30.11.02.2016 r.

Archiwum Państwowe w Łodzi

Kontrola planowa w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

KONTROLE ZARZĄDCZE

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015Wytworzył: przeprowadzający kontrolę (2010-10-08)
Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:13:58)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2020-03-19 12:06:11)
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer