bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Obszary działania \ Organizacja egzaminów - eksternistyczne    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
      EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE

SESJE 2022

Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej w 2022 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania:

 • dla zdających z województwa łódzkiego w Łodzi w siedzibie XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera – al. Piłsudskiego 159 (oprócz egzaminu eksternistycznego z informatyki),
 • egzamin z informatyki dla zdających z województwa łódzkiego zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Politechnicznych, al. Politechniki 38 w Łodzi,
 • wszystkie egzaminy dla zdających z województwa świętokrzyskiego odbędą się w Kielcach w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Radiowa 1.

  Przypominamy, że na egzamin należy zgłosić się co najmniej 10 minut wcześniej. Przed wejściem na salę egzaminacyjną każdy zdający musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

  Na salę egzaminacyjną NIE WOLNO WNOSIĆ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH. Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest uregulowanie opłat.

  Komunikat dla zdających egzaminy eksternistyczne z informatyki w sesji jesiennej 2022 r.

  Zdający ma prawo sprawdzić w ciągu jednej godziny poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzenie sprzętu informatycznego odbywać się będzie dla zdających:

 • z województwa łódzkiego w Zespole Szkół Politechnicznych, al. Politechniki 38 w Łodzi w dniu 7 października 2022 r. w godzinach 12.00-13.00,
 • z województwa świętokrzyskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Radiowa 1, w dniu 7 października 2022 r. w godzinach 13:00-14.00.
 • Sesja zimowa - luty 2022 r.

  Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej w 2022 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania:

 • dla zdających z województwa łódzkiego w Łodzi w siedzibie XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera – al. Piłsudskiego 159 (oprócz egzaminu eksternistycznego z informatyki),
 • egzamin z informatyki dla zdających z województwa łódzkiego zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Politechnicznych, al. Politechniki 38 w Łodzi,
 • wszystkie egzaminy dla zdających z województwa świętokrzyskiego odbędą się w Kielcach w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Radiowa 1.

  Przypominamy, że na egzamin należy zgłosić się co najmniej 10 minut wcześniej. Przed wejściem na salę egzaminacyjną każdy zdający musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem oraz zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

  Na salę egzaminacyjną NIE WOLNO WNOSIĆ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH. Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest uregulowanie opłat.

  Komunikat dla zdających egzaminy eksternistyczne z informatyki w sesji zimowej 2022 r.

  Zdający ma prawo sprawdzić w ciągu jednej godziny poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzenie sprzętu informatycznego odbywać się będzie dla zdających:

 • z województwa łódzkiego w Zespole Szkół Politechnicznych, al. Politechniki 38 w Łodzi w dniu 4 lutego 2022 r. w godzinach 11.00-12.00,
 • z województwa świętokrzyskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Radiowa 1, w dniu 4 lutego 2022 r. w godzinach 13:00-14.00.
 • Proszę o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem oraz maseczki.

  SESJA JESIENNA 2021 R.

  - Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8), maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ), eksternistycznych (EE).

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 czerwca 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 czerwca 2021 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu: liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły podstawowej dla dorosłych, wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych: zimowej i jesiennej 2021 r. -

  Załączniki do Informacji... - do pobrania

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

  SESJA ZIMOWA 2021 R.

  Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2021 r.

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi informuje, że wyniki egzaminów eksternistycznych z sesji zimowej 2021 r. zostaną ogłoszone 19 marca 2021 roku.

  Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzania egzaminów w sesji zimowej 2021 r.

  Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 2021 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania:

  w Łodzi w siedzibie XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera – al. Piłsudskiego 159 (z wyjątkiem egzaminu z informatyki),

  w Kielcach w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, ul. Radiowa 1.

  Egzaminy z informatyki dla zdających z województwa łódzkiego będą przeprowadzane w Zespole Szkół Politechnicznych w Łodzi, al. Politechniki 38, zgodnie z harmonogramem.

  Przypominamy, że na egzamin należy zgłosić się co najmniej 10 minut wcześniej. Przed wejściem na salę egzaminacyjną każdy zdający musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

  Na salę egzaminacyjną NIE WOLNO WNOSIĆ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH.

  Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest uregulowanie opłat. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu: liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły podstawowej dla dorosłych, wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych: zimowej i jesiennej 2021 r. -

  Załączniki do Informacji... - do pobrania

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2020 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

  ***

  Zgłoszenie do egzaminów eksternistycznych
  Osoba, która chce przystąpić do egzaminu eksternistycznego składa do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem sesji:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminów,
  • świadectwo/indeks /oryginał/ potwierdzający ukończenie odpowiedniej szkoły lub klasy,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie danej dysfunkcji (w przypadku osób ubiegających się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych).

  OKE podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego ‎osoby, która złożyła wniosek. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku osoba ‎ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych zostaje pisemnie ‎poinformowana przez dyrektora OKE o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. W ‎przypadku zakwalifikowania osoby, dyrektor OKE informuje ją o konieczności złożenia ‎deklaracji oraz dowodu wniesienia opłaty za zadeklarowane egzaminy lub wniosku o ‎zwolnienie z opłaty. ‎

  Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji ‎egzaminacyjnej (do końca sierpnia – sesja jesienna, do końca grudnia – sesja zimowa) składa ‎dyrektorowi OKE:‎
  • deklarację zawierającą wykaz zajęć edukacyjnych, z których w danej sesji ‎egzaminacyjnej zamierza zdawać egzaminy‎,
  • dowód wniesienia opłaty za egzaminy z zakresu zajęć edukacyjnych, z których ‎zamierza zdawać egzaminy w danej sesji egzaminacyjnej, albo wniosek o zwolnienie z opłat.

  Dokumenty można złożyć bezpośrednio w OKE w Łodzi, Biurze OKE w Kielcach lub przesłać na adres komisji listem poleconym.

  Pobierz: druki dot. egzaminu eksternistycznego

  Terminy składania dokumentów:
  sesja zimowa – do końca listopada,
  sesja jesienna - do końca lipca.

  Terminy wnoszenia opłat oraz składania deklaracji:
  sesja zimowa – do 31 grudnia
  sesja jesienna – do 31 sierpnia.


  W sesji jesiennej 2021 r. opłata za egzaminy eksternistyczne wynosi 222,53 zł z egzamin z każdego przedmiotu.

  Numer konta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi:
  NBP O/O Łódź 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

  Na dowodzie wpłaty należy wpisać:

 • nazwisko i adres zdającego
 • etap kształcenia (np. liceum, gimnazjum)
 • przedmioty, których zdawanie zostało zadeklarowane w danej sesji.
 • rodzaj egzaminu (EX - eksternistyczny ogólny)
 • Szczegółowe terminy egzaminów i miejsca ich przeprowadzania są ogłaszane w odrębnych komunikatach na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

  O zwolnienie z opłat w całości bądź w części (50%) mogą starać się osoby bezrobotne lub w bardzo trudnej sytuacji materialnej po jej udokumentowaniu.

  Informacja dla ubiegającego się o zwolnienie
  z opłaty za egzaminy eksternistyczne

  1. Podstawa prawna
  Zwolnienie z opłaty z egzamin eksternistyczny następuje na podstawie § 34 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 188). Dyrektor OKE w Łodzi może zwolnić w części lub w całości z opłaty za egzaminy eksternistyczne osobę o niskich dochodach na jej wniosek, w szczególności, jeżeli dochód tej osoby nie jest większy niż kwoty, o których mowa w art. 9 ust. 8 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1583 z późn. zm.).

  Podstawę do ustalenia kryteriów zwalniania z opłat za egzaminy eksternistyczne stanowi ustawa o pomocy społecznej z dnia 5 września 2016 roku (Dz.U. z 2016 r., poz. 1583 z późn. zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1358).

  2. Kryteria zwalniania
  Zwolnienie w całości opłat za egzaminy eksternistyczne może nastąpić w przypadku:

  • osoby niepracującej, która przedstawi zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowodu pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto nie przekracza kwoty 701 zł (należy przedstawić zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • osób w rodzinie, jeżeli dochód netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 528 zł na osobę (należy przedstawić zaświadczenia o dochodach netto od wszystkich pracujących członków rodziny i oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie).

  Zwolnienie z 50% opłat za egzaminy eksternistyczne może nastąpić w przypadku:

  • osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto jest większy od 701 zł i nie przekracza kwoty 1402 zł (należy przedstawić zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • osób w rodzinie, jeżeli dochód netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym jest większy od 528 zł i nie przekracza kwoty 1056 zł na osobę (należy przedstawić zaświadczenia o dochodach netto od wszystkich pracujących członków rodziny i oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie).


  Wytworzył: Ewa Wawrzynów (2021-08-26)
  Opublikował: Iwona Klimczak (2017-02-16 11:23:15)
  Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2022-09-19 15:42:56)
   
  spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
  spacer spacer