bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Organizacja \ Zadania statutowe    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

ZADANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁODZI

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne powstały na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego (Dz.U. Nr 14, poz. 134 z późn. zm.), wydanego na podstawie Ustawy z dn. 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy systemie oświaty (Dz.U Nr 117, poz. 759).

W myśl statutu do głównych zadań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi należy:
1) organizowanie i przeprowadzanie egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych, zwanych dalej "egzaminami",
2) przygotowywanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
3) przeprowadzenie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem,
4) przygotowywanie propozycji zadań do informatorów w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
5) opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów,
6) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów;
7) udzielanie szkołom, placówkom, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe upoważnień do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
8) przetwarzanie i analizowanie wyników egzaminów,
9) opracowywanie i przekazywanie:
a) dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonego egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
b) kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów eksternistycznych,
10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów,
11) przygotowywanie, we współpracy z Centralna Komisją Egzaminacyjną, materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
12) planowanie i organizacja szkoleń oraz szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
13) prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym właściwością Komisji (OKE w Łodzi - województwa: łódzkie i świętokrzyskie),
14) wydawanie kandydatom na egzaminatorów i egzaminatorom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia lub uczestnictwie w szkoleniu,
15) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych związanych z przeprowadzaniem egzaminów,
16) wykonywanie zadań wynikających z przepisów w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym drukowanie zaświadczeń, świadectw oraz dyplomów,
17) inicjowanie lub organizowanie badań i analiz dotyczących wyników egzaminów,
18) organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych, w przypadku powierzenia dyrektorowi Komisji organizacji druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
19 współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny Komisji oraz dyrektorami szkół i organami prowadzącymi te szkoły w sprawach związanych z przeprowadzaniem egzaminów,
20) współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz pozostałymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,
21) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
22) zabezpieczenie dokumentacji chronionej przez nieuprawnionym ujawnieniem,
23) inicjowanie nowych rozwiązań informatycznych w zakresie przeprowadzania egzaminów oraz prowadzenie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Komisji.

Nadzór nad działalnością okręgowych komisji egzaminacyjnych sprawuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Okręgowe komisje egzaminacyjne są państwowymi jednostkami budżetowymi finansowanymi z budżetu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Działalnością okręgowej komisji egzaminacyjnej kieruje dyrektor, powoływany, po przeprowadzeniu konkursu, i odwoływany przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W okręgowej komisji egzaminacyjnej może być utworzone stanowisko wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.Wytworzył: Iwona Klimczak (2010-10-11)
Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:11:40)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2020-03-19 12:03:12)
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer