bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Organizacja \ Zadania Wydziałów    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

ZADANIA WYDZIAŁÓW OKE W ŁODZI

W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, w myśl statutu nadanego jej Zarządzeniem Nr 513 Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10 października 2016 r., funkcjonują wydziały, które realizują zadania nałożone na OKE w Łodzi. Są to:

 1. Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego, w którym wyodrębniono pracownie:
   - egzaminów z przedmiotów humanistycznych
   - egzaminów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
   - egzaminów z języków obcych nowożytnych
   - samodzielne stanowisko ds. egzaminów eksternistycznych
 2. Wydział Egzaminów Zawodowych,
 3. Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
 4. Wydział Finansowo-Księgowy
 5. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych.
 6. Zespół ds. obsługi województwa świętokrzyskiego

Ponadto w OKE w Łodzi istnieją samodzielne stanowiska pracy:

 1. specjalista ds. kadr,
 2. Radca prawny.

Zakresy działania Wydziałów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego (WEzKO):
1. przygotowywanie propozycji materiałów egzaminacyjnych, w szczególności zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego i egzaminów eksternistycznych z zakresu kształcenia ogólnego zgodnie z zapotrzebowaniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2. przeprowadzenie próbnego zastosowania zadań, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
3. przygotowanie propozycji zadań do informatorów w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
4. udział w opracowywaniu sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów z zakresu kształcenia ogólnego,
5. analizowanie wyników egzaminów z zakresu kształcenia ogólnego,
6. organizowanie i przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych,
7. opracowywanie i przekazywanie kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzanych egzaminów eksternistycznych,
8. przygotowywanie we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
9. planowanie i przeprowadzanie szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z zakresu kształcenia ogólnego,
10. koordynowanie sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych,
11. realizowanie zadań związanych z unieważnieniami oraz wnioskami o weryfikację sumy punktów,
12. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców,
13. współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz pozostałymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,
14. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Komisji w zakresie powierzonych zadań,
15. zabezpieczenie dokumentów chronionych przed nieuprawnionym ujawnieniem,
16. wykonywanie zadań wynikających z przepisów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów,
17. realizacja zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzaniu kryzysowym, zlecone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
18. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminów .

Zadania Wydziału Egzaminów Zawodowych (WEZ)
1. przygotowywanie propozycji zestawów zadań do przeprowadzania egzaminów zawodowych z zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
2. przeprowadzenie próbnego zastosowania zadań, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
3. przygotowanie propozycji zadań do informatorów w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
4. udział w opracowywaniu sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów zawodowych,
5. prowadzenie dokumentacji z przeprowadzaniem egzaminów zawodowych,
6. udzielanie upoważnień do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego szkołom, placówkom, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe,
7. analizowanie wyników egzaminów,
8. opracowanie sprawozdań dotyczących wyników egzaminów zawodowych,
9. przygotowywanie, we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów,
10. przeprowadzanie szkoleń dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców.
11. planowanie i przeprowadzanie szkoleń organizowanych dla kandydatów na egzaminatorów, kadry szkolącej egzaminatorów,
12. realizowanie zadań związanych z unieważnieniami oraz wnioskami o weryfikację sumy punktów,
13. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego,
14. współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz pozostałymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,
15. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Komisji w zakresie powierzonych zadań,
16. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminów,
17. zabezpieczenie dokumentacji chronionej przed nieuprawnionym ujawnieniem,
18. realizacja zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzaniu kryzysowym, zlecone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zadania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (WOA)
1. organizowanie i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwaliiikacje zawodowe, zwanych dalej "egzaminami",
2. opracowanie i organizowanie redystrybucji materiałów egzaminacyjnych do Komisji po przeprowadzonych egzaminach oraz dystrybucji zestawów na część ustną egzaminu maturalnego i innych materiałów egzaminacyjnych na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
3. przygotowanie procesu sprawdzania prac egzaminacyjnych, organizacji pracy egzaminatorów i ośrodków sprawdzania, dystrybucji i redystrybucji materiałów egzaminacyjnych dla egzaminatorów, monitorowania prawidłowej organizacji tego procesu,
4. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminów,
5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów,
6. przekazywanie:
a) dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonego egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
b) kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów eksternistycznych,
7. organizacja szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
8. prowadzenie ewidencji egzaminatorów, zamieszkujących na terenie objętym właściwością Komisji,
9. wydawanie kandydatom na egzaminatorów i egzaminatorom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia lub uczestnictwie w szkoleniu.
10. wykonywanie zadań wynikających z przepisów w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym drukowanie zaświadczeń, świadectw i dyplomów,
11. organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych, w przypadku powierzenia dyrektorowi Komisji organizacji druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
12. współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny Komisji oraz dyrektorami szkół i organami prowadzącymi te szkoły, w sprawach związanych z przeprowadzeniem egzaminów.
13. współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz pozostałymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,
14. realizacja zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzaniu kryzysowym, zlecone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
15. prowadzenie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Komisji,
16. obsługa Komisji w zakresie spraw administracyjno-organizacyjnych, w tym związanych z inwentaryzacją i archiwizacją,
17. gospodarowanie mieniem Komisji,
18. prowadzenie sekretariatu i recepcji,
19. przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z wymogami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz realizacja zakupów bieżących,
20. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów,
21. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Komisji w zakresie powierzonych zadań,
22. zabezpieczenie dokumentacji chronionej przed nieuprawnionym ujawnieniem,
23. realizacja zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzaniu kryzysowym, zlecone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Wydział Finansowo-Księgowy (WFK)
1. prowadzenie gospodarki finansowej Komisji,
2. realizacja zadań związanych z wykonywaniem przez dyrektora funkcji dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległego dysponentowi drugiego stopnia,
3. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
4. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i i finansowej w terminach określonych obowiązującymi przepisami,
5. prowadzenie zobowiązań w zakresie warunków płatności, formy zabezpieczeń i pokrycia finansowego w planie finansowym,
6. prowadzenie ewidencji zobowiązań i zawartych umów,
7. analiza kosztów działalności Komisji,
8. przygotowywanie projektu planu finansowego,
9. prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i podatku dochodowego, funduszu płacy i składek PFRON,
10. realizacja świadczeń socjalnych i innych należności pracowników,
11. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów,
12. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Komisji w zakresie powierzonych zadań,
13. zabezpieczenie dokumentacji chronionej przed nieuprawnionym ujawnieniem.
14. realizacja zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzaniu kryzysowym, zlecone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
15. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z działalnością finansową Komisji.

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych (PAWE)
1. gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych związanych z przeprowadzaniem egzaminów,
2. przetwarzanie i analizowanie wyników egzaminów,
3. opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów.
4. wykonywanie zadań wynikających z przepisów w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
5. inicjowanie lub organizowanie badań i analiz dotyczących wyników egzaminów,
6. zapewnienie poprawności funkcjonowania obsługi informatycznej Komisji,
7. współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny Komisji oraz dyrektorami szkół i organami prowadzącymi te szkoły, w sprawach związanych z przeprowadzeniem egzaminów,
8. współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz pozostałymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,
9. wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
10. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów,
11. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Komisji w zakresie powierzonych zadań,
12. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminów,
13. zabezpieczenie dokumentacji chronionej przed nieuprawnionym ujawnieniem,
14. realizacja zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzaniu kryzysowym, zlecone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,

Zespół ds. obsługi województwa świętokrzyskiego
1. przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zwanych dalej "egzaminami",
2. organizowanie spotkań przewodniczących szkolnych zespołów egzaminatorów oraz szkoleń dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców.
3. organizowanie szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów,
4. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów,
5. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Komisji w zakresie powierzonych zadań,
6. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminów,
7. zabezpieczenie dokumentacji chronionej przed nieuprawnionym ujawnieniem,
8. realizacja zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzaniu kryzysowym, zlecone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Samodzielne stanowisko radcy prawnego
Do zań Radcy Prawnego należy wykonywanie obowiązków określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 233), a w szczególności
1. opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych, decyzji i innych aktów administracyjnych,
2. prowadzenie spraw sądowych Komisji,
3. opiniowanie projektów umów zawieranych przez Komisję, za wyjątkiem umów sporządzanych według ustalonego wzoru.

Samodzielne stanowisko ds. kadr
1. prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników,
2. prowadzenie spraw z zakresu nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy,
3. realizacja uprawnień pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
4. prowadzenie spraw z zakresu awansu na wyższe stanowiska, nagród oraz kar porządkowych,
5. prowadzenie dokumentacji związanej z dyscypliną pracy,
6. wydawanie legitymacji uprawniających do korzystania ze zniżek kolejowych
7. prowadzenie spraw statystycznych i sprawozdawczych dotyczących zatrudnienia pracowników Komisji,
8. załatwianie spraw socjalnych,
9. przygotowanie we współpracy z innymi wydziałami propozycji harmonogramu szkoleń pracowników Komisji na dany rok,
10. prowadzenie sprawozdawczości SIO.

Wytworzył: Iwona Klimczak (2010-10-11)
Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:11:54)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2020-03-19 12:03:30)

 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer